Vietnam

CỘNG ĐỒNG

QUAN TÂM VÀ HỢP TÁC

Pig banner

Chúng tôi hỗ trợ và hợp tác với toàn thể nhân viên, cộng đồng và tất cả những cá nhân/tập thể quan tâm tới động vật. Chúng tôi tin rằng sẽ nhận được nhiều hơn khi chung tay với tất cả mọi người để đạt được những mục tiêu chung.

Khát vọng của chúng tôi

  • Hỗ trợ cộng đồng
  • Hỗ trợ các bác sĩ thú y
  • Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc thú y cho những đối tượng chưa được phục vụ
  • Cung cấp sự chăm sóc cho động vật sau thiên tai
  • Tạo dựng bộ khung quản lý bền vững
  • Hỗ trợ nhân viên và bồi dưỡng môi trường làm việc an toàn, linh hoạt, đa dạng và hòa nhập

Tin tức & Cập nhật

ĐA DẠNG, CÔNG BẰNG VÀ HÒA NHẬP