Vietnam

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

chick banner

Với mục đích nuôi dưỡng thế giới và nhân loại thông qua việc nâng cao chất lượng chăm sóc dành cho vật nuôi, một trong những ưu tiên kinh doanh mang tính chiến lược của Zoetis là trở thành người dẫn đầu trong công cuộc kiến tạo một tương lai bền vững và khỏe mạnh hơn cho tất cả giống loài. Tại Zoetis, chúng tôi “vận hành để chăm sóc” và tự hào chia sẻ khát vọng cũng như những cam kết cụ thể tới toàn thể nhân viên, cộng đồng, khách hàng; những loài vật nuôi mà toàn thế giới đang xem như những người bạn, sự an ủi & nguồn dinh dưỡng; và cả Trái đất mà tất cả chúng ta đang chia sẻ.

Chúng tôi cân nhắc một cách rõ ràng và chi tiết đến yếu tố phát triển bền vững trong quá trình hoạt động và ra những quyết định chiến lược, và chúng tôi chịu trách nhiệm trước những cam kết đối với môi trường, xã hội cũng như chính quyền.

Chúng tôi làm việc với các khách hàng và cộng đồng để hiểu thêm về nhu cầu cũng như giúp họ đạt được những mục đích riêng nhằm tiến đến một thế giới bền vững.

Mang niềm tin rằng vật nuôi khỏe mạnh hơn sẽ giúp xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người, chúng tôi tận dụng những công trình trước đó và tập trung hơn vào những cam kết phát triển bền vững, gom thành 3 mảng như sau:

Communities: Care and Collaboration

Cộng đồng

Cùng hợp tác với nhân viên, cộng đồng và tất cả những cá nhân/tập thể quan tâm đến động vật

Animals: Innovation in Animal Health

Vật nuôi

Ứng dụng chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vật nuôi nhằm giải quyết những thử thách lớn nhất của phát triển bền vững

Planet: The Drive to Protect Our Planet

Hành tinh

Quản trị & sử dụng tài nguyên có trách nhiệm để giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường

Phát triển bền vững là định hướng quan trọng cho sự thành công của Zoetis, của khách hàng và của cộng đồng. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên một tương lai khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người và vật nuôi.

Driven to care