Vietnam

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng đến với trang web của Zoetis. Thông tin trên trang này nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Vui lòng đọc kỹ và xem xét các điều khoản sử dụng cẩn trọng trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web này. Khi truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Thỏa thuận về điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, bạn có thể không truy cập hoặc ngừng sử dụng trang web.

 1. Sử dụng trang web. Thông tin được cung cấp trên trang web này là nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Vài phần của trang web chỉ dành cho nhân viên, khách hàng và cổ đông của Zoetis, cũng như các nhân viên của tổ chức chăm sóc sức khỏe. Khi truy cập và sử dụng thông tin trong trang Web, bạn phải tuân theo Thỏa thuận về điều khoản sử dụng này. Bằng việc truy cập và sử dụng trang Web này, bạn hoàn toàn chấp nhận Thỏa thuận về điều khoản sử dụng này.
 2. Nội dung. Zoetis nỗ lực cung cấp thông tin chính xác và cập nhật vào trang web này nhưng không bảo đảm hoặc có bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, phổ biến hoặc tính hoàn thiện của thông tin. Bạn đồng ý chấp nhận mọi bất trắc khi truy cập và sử dụng trang web và nội dung trên đây. Zoetis từ chối tất cả các bảo đảm, thể hiện hay nhắc tới khả năng bán hàng hay mục đích cụ thể. Cả Zoetis cũng như bên thứ ba tham gia xây dựng, sản xuất và truyền tải trang web này đều không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc truy cập hoặc khả năng truy cập hoặc từ việc sử sụng hoặc khả năng sử dụng website này hoặc thực tế bạn đã tin cậy vào các thông tin được cung cấp trên website này. Giới hạn này bao gồm các thiệt hại đối thiết bị máy tính của bạn do bất kỳ vi rút thâm nhập vào.
 3. Bồi thường. Bạn đồng ý bồi thường, biện hộ và đảm bảo Zoetis, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp và đối tác của bên thứ ba không bị thiệt hại, chịu tổn thất, phí tổn, và chi phí nào, kể cả phí luật sư hợp lý nguyên nhân do bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng.
 4. Chính sách quyền riêng tư. Zoetis tôn trọng quyền riêng tư của người dùng trang web. Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của Zoetis có giải thích các quyền và trách nhiệm của người dùng liên quan đến thông tin được tiết lộ trên trang web này.
 5. Các trang web và liên kết của bên thứ ba. Trang web chứa các liên kết, đường dẫn tham khảo đến các trang web của bên thứ ba mà Zoetis không kiểm soát. Các liên kết đến các website khác được cung cấp đến đơn thuần cho mục đích tham khảo. Zoetis cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự tồn tại của những nội dung này cũng như độ tin cậy của chúng, hoặc các thiệt hại từ việc sử dụng các nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào. Zoetis không đảm bảo rằng các trang đó cung cấp thông tin với chất lượng phù hợp. Người dùng phải chịu trách nhiệm trước các rủi ro khi truy cập những trang web này. Bằng việc cung cấp những liên kết này, Zoetis không đưa ra sự tán thành đối với những nội dung đó.
 6. Thông tin y tế. Trang web này có thể chứa thông tin chung liên quan đến các tình trạng y tế khác nhau và cách điều trị. Thông tin này được cung cấp chỉ dành cho mục đích thông tin và không có nghĩa là thay thế cho lời khuyên được cung cấp bởi bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ. Bệnh nhân không nên sử dụng thông tin trong tài liệu này để chẩn đoán sức khỏe, vấn đề thể lực hoặc bệnh tật. Bệnh nhân phải luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác để được tư vấn y tế hoặc thông tin về chẩn đoán và điều trị.
 7. Nhận định tương lai. Trang web này có những nhận định tương lai về khả năng tài chính và sản xuất, kế hoạch kinh doanh và triển vọng của Zoetis, các sản phẩm đang sản xuất và sản phẩm đang phát triển không mang hoàn toàn chắc chắn. Kết quả thực tế có thể khác biệt rõ so với những kỳ vọng và dự đoán được nêu trong các tuyên bố đó. Trong đó bao gồm sự không chắc chắn vốn có trong nghiên cứu và phát triển dược phẩm; quyết định của các cơ quan quản lý, thời gian phê duyệt các hồ sơ đăng ký thuốc và các hồ sơ đăng ký thuốc bổ sung cũng như các quyết định liên quan đến nhãn mác và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng hoặc tiềm năng thương mại của các sản phẩm Zoetis; phát triển cạnh tranh; khả năng tiếp thị thành công cả sản phẩm mới và sản phẩm hiện có; những thách thức đối với hiệu lực và việc thực thi các bằng sáng chế của Zoetis; xu hướng đối với y tế quản lý và quy trình kiểm soát chi phí chăm sóc sức khỏe; luật pháp và các quy định của chính phủ ảnh hưởng đến chăm sóc sức khỏe, bao gồm việc tiếp cận, định giá và bồi hoàn sản phẩm dược phẩm; và điều kiện kinh tế chung như biến động lãi suất và tỷ giá hối đoái. Zoetis không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ nhận định tương lai nào do xuất phát từ thông tin mới hoặc các sự kiện hay sự phát triển trong tương lai.
 8. Thông tin không bảo mật. Theo các điều khoản và điều kiện hiện hành được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, mọi giao tiếp hoặc chia sẻ tài liệu từ bạn qua Internet hoặc bài đăng trên trang web của Zoetis bằng thư điện tử hay ngược lại, cũng như câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc nhấn “thích”, đang và sẽ được coi là không bí mật và Zoetis không có nghĩa vụ nào đối với thông tin đó. Zoetis sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong giao tiếp đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm.
 9. Thương hiệu. Tất cả các tên sản phẩm, có hoặc không xuất hiện trên bản in lớn hoặc có ký hiệu nhãn hiệu, là nhãn hiệu của Zoetis, các chi nhánh, công ty liên quan hoặc người cấp phép hay đối tác liên doanh, trừ khi có ghi chú khác. Việc sử dụng hoặc sử dụng sai các nhãn hiệu này hay bất kỳ tài liệu nào khác, trừ khi được cho phép ở đây, đều bị nghiêm cấm và có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật riêng tư và công khai, các quy định và quy chế truyền thông. Xin lưu ý rằng Zoetis tích cực thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình trong phạm vi cao nhất của pháp luật.
 10. Bản quyền. Toàn bộ nội dung của trang web này được bảo vệ bản quyền. Bản quyền © 2012-2013 Zoetis Inc. Nội dung của các trang web Zoetis không được sao chép ngoài mục đích tham khảo cá nhân phi thương mại với tất cả các bản quyền hoặc thông báo độc quyền khác. Sau đó không được sao chép lại, tái phát hành hoặc phân phối lại. Trừ khi được quy định rõ ràng như ở trên, bạn không được sao chép, hiển thị, tải về, phân phối, sửa đổi, tái phát hành, tái xuất bản hoặc truyền lại bất kỳ thông tin, văn bản hoặc tài liệu nào có trong trang web này hoặc bất kỳ phần nào trong phương tiện truyền thông điện tử hoặc trong bản in, hoặc tạo ra bất kỳ tác phẩm tương tự dựa trên những hình ảnh, văn bản hoặc tài liệu đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Zoetis. Không có nội dung nào ở đây mang hàm ý, từ chối hoặc bất kỳ giấy phép hay tác quyền hoặc thương hiệu nào của Zoetis hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
 11. Vô hiệu nơi bị cấm. Trang web bao gồm các nội dung tuân thủ theo luật pháp và quy định tại Việt Nam. Mặc dù thông tin trên trang web này có thể được truy cập bởi người dùng bên ngoài Việt Nam, nhưng thông tin liên quan đến các sản phẩm của Zoetis chỉ dành cho người dân Việt Nam sử dụng. Các quốc gia khác có thể có luật pháp, yêu cầu pháp lý và thực hành khám chữa bệnh khác với ở Việt Nam. Trang web này liên kết đến các trang web khác thuộc các bộ phận và công ty con khác của Zoetis, một vài trong số đó nằm ngoài Việt Nam. Những trang web đó có thể có thông tin chỉ phù hợp với quốc gia tại đó. Zoetis có quyền hạn chế cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bất kỳ cá nhân, khu vực địa lý hay khu vực quản lý để giới hạn số lượng sản phẩm hay dịch vụ cung cấp. Bất kỳ ưu đãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều vô hiệu ở nơi bị giới hạn.
 12. Luật điều chỉnh. Thỏa thuận về điều khoản sử dụng này và việc bạn sử dụng trang web sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ và Tiểu bang New Jersey bất kể các nguyên tắc về xung đột luật pháp. Bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng nào liên quan đến trang web này sẽ được đem ra xét xử chỉ riêng tại tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền ở New Jersey.
 13. Điều khoản khác.Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được tách riêng mà không ảnh hưởng đến khả năng thực thi của tất cả các điều khoản còn lại. Zoetis có quyền thay đổi hoặc xóa tài liệu khỏi trang web tùy ý bất cứ lúc nào.

Công ty TNHH Zoetis Việt Nam

Phòng 25.04, Tầng 25, Tòa Nhà Viettel,

Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12,

Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: (84-28) 6284 5350  F: (84-28) 6256 1028